پورتال کوله بار بهمراه ۴۰ زیرپورتال فعال در حوزه استانی و اقامتی در سال ۱۳۹۲ جهت سهولت شناخت هر چه بیشتر جوانان این مرز و بوم با مناطق جنگی و سیره و روش شهدا دفاع مقدس برای سازمان اردویی و راهیان نور کشور راه اندازی گردید.